بانک امانات تجهیزات پزشکی

وقف و امور خیریه یکی از تمدن سازترین و تاثیرگزارترین گزاره های دینی - فرهنگی است که باید با برنامه ریزی مناسب، نقش و تاثیر حضور آن در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسعه یابد.

از این رو سازمان داوطلبان در راستای دستیابی اهداف خود که همانا یاری رساندن به محرومان است به پشتوانه هایی در احکام اسلامی توجه دارد و بر آن است با این شیوه هم ارزش های اسلامی را زنده دارد و هم از این طریق به برنامه های خود جامه عمل بپوشاند. لذا یکی از این راه کارها بهره گیری از سنت حسنه هبه می باشد که در قالب  طرح بانک تجهیزات پزشکی امانی مدنطر قرار گرفته است.

 

لزوم راه اندازی و گسترش بانک امانات پزشکی

- نهادینه سازی فرهنگ وقف و امور خیریه بین اقشار جامعه

- ساماندهی و ارتقا سطح مشارکت داوطلبان، خیرین و واقفین در خصوص وقف امور خیریه

- ایجاد فرصتی مناسب جهت شناسایی و جذب حداکثری واقفین

- فرهنگ سازی و بسترسازی بمنظور ایجاد فرهنگ مشارکت اجتماعی آحاد مردم در قالب گروه های مسئولیت پذیر وفعالل در عرصه امور خیریه

- ظرفیت سازی و تقویت احساس مسئولیت پذیری و ایجاد اعتماد عمومی

- ایجاد انگیزه و راهکارهای مشوق و مناسب برای گسترده کردن شبکه اجتماعی خیرین و نیکوکاران واقف