آشنایی با سازمان داوطلبان

یکی از اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر اصل خدمات داوطلبانه است.

در راستای تحقق این اصل اساسی، هم اکنون در190کشور دنیا، سازمانها و یا مؤسسات داوطلبان وابسته به جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر فعالیت می نمایند.

سازمان های مذکور، وظیفه دارند در راستای اصول و اهداف بین المللی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر، با بسیج ظرفیتهای انسانی نسبت به بهبود زندگی مردم آسیب پذیر اقدام نمایند.

در ایران نیز سازمان داوطلبان با هدف حمایت از نیازمندان آسیب پذیر از طریق سازماندهی و بهره مندی از توان اقشار و افرادی که داوطلبانه به عضویت افتخاری جمعیت در آمده اند، تأسیس گردیده و تاکنون سه دوره را پشت سر گذاشته است.براین اساس پیشینه و عملکرد این سازمان در دوره های مختلف  ارائه می گردد.

 

سازمان داوطلبان بزرگترین شبکه داوطلبی برای ارائه خدمات انسان دوستانه

سازمان داوطلبان بزرگترین شبکه داوطلبی برای ارایه خدمات انساندوستانه است که وظیفه دارد از ظرفیت توان توانمندان برای رفع نیاز نیازمندان بهره برد و آن ها را نسبت به مسائل اجتماعی و نیازهای همنوعان حساس نماید.

داوطلب جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر بودن در سراسر دنیا، یک اعتبار است از این رو جمعیت هلال احمر ایران نیز در سال های اخیر با تمرکز بر جذب قشرهای مختلف مردمی و حتی صاحبان حرف، صنایع و مشاغل و تعامل با سمن ها و تشکل های مردمی، سعی بر آن دارد تا شبکه ای از فعالیت های انسان دوستانه را به خصوص در زمان بروز حوادث گسترش دهد.

به نحوی که در حال حاضر با دارا بودن شمار کثیری از داوطلبان بالای 29 سال، به اذعان فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر یکی از جمعیت های مقتدر در دنیا محسوب می شود.

این سازمان در طول سال های فعالیت خود با تکیه بر اصول اشاعه و ترویج فرهنگ داوطلبی و شفافیت و پاسخگویی که آن را از اصلی ترین تعهداتش در برابر اعضا، داوطلبان و خیرین می داند، توانسته همواره تصویر روشنی از فعالیت های خود ارائه دهد.

از آنجا که حمایت این سازمان از اقشار آسیب پذیر بر تکیه بر جلب مشارکت های مردمی صورت می­پذیرد، لزوم آگاهی عموم مردم از نحوه و جزئیات فعالیت و طرح های سازمان مورد تاکید است.

سازمان داوطلبان بحق به دستاوردهای خود در قبال حمایت از قشرهای آسیب دیده و آسیب پذیر طی 60 سال فعالیت به خود می بالد.