بیانیه مأموریت سازمان داوطلبان

سازمان داوطلبان با بیش از نیم قرن تجربه در اقدامات بشردوستانه و حمایتی در راستای اهداف کلان جمعیت و توسعه فرهنگ داوطلبی ماموریت های ذیل را بر عهده دارد :

1. ارتقای سطح فرهنگ داوطلبی در جامعه

2. تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص  داوطلب در راستای اهداف و ماموریت های  جمعیت

3. تامین منابع مالی در راستای اهداف و ماموریتهای جمعیت از طریق مشارکتهای مردمی

4. اقدامات بشردوستانه در راستای ارزش های نهضت