پروژه های داوطلبی

مجموعه اقداماتی منسجم و سازمان یافته است که با مساعدت و همراهی داوطلبان جمعیت هلال احمر بر حسب ضرورت و نیزهای منطقه جهت تامین اصلی ترین و مهم ترین نیازهای نیازمندان جامعه صورت می گیرد که مشارکت در اجرای این برنامه، به خودی خود موجب جلب اعتماد مردم می گردد.

 

پروژه های داوطلبی چه اهدافی را دنبال می کند:

- هدف از اجرای پروژه در جمعیت هلال احمر، حمایت از اقشار نیازمند و برطرف نمودن نیازهای ضروری آنها می باشد.

- اهداف پروژه می بایست متناسب با اهداف جمعیت، علمی، قابل دسترس، محدود و مشخص، دارای محدوده زمانی و مکانی تعیین شده و مهمتر از همه قابل ارزیابی باشد.