مددکاران اجتماعی

در این طرح مددکاران سازمان یافته و منتخب ضمن تکمیل فرآیندهای عضویت شامل ارائه مشخصات فردی و دوره ها و ساعات آموزشی تخصصی در این زمینه رتبه بندی و جهت کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از بحران ها به کار گرفته می شوند، این مددکاران شناسنامه دار علاوه بر حضور در هنگام حوادث و سوانح حمایت های روانی، تاب آوری زنان، کودکان و سالمندان و همچنین بازتوانی افراد پیش از حادثه، حین حادثه و پس از حادثه را انجام خواهند داد.

اهداف اصلی باشگاه مددکاران اجتماعی:

- ارتقای میزان اثربخشی اقدامات و فعالیت های بشردوستانه جمعیت هلال احمر در سطح ملی و فراملی

- طراحی ساختاری مناسب به منظور ارتقا سطح مهارتهای علمی و عملی مددکاران اجتماعی