کاروان سلامت

این کاروان ها مرکب از داوطلبان پزشک، پیراپزشک، پرستار ،مددکاران اجتماعی، کارشناسان امور بهداشتی می باشد که به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مناطق محروم و روستاهایی که توسط سایر گروه های داوطلبی شناسایی و نیازسنجی شده اند، اعزام می شوند.

 

اهداف کاروان سلامت از این قرار است:

- کمک به بهبود سطح سلامت محرومان و نیازمندان جامعه با حفظ کرامت انسانی

- کمک به امر توانمندسازی مردم مناطق محروم و امر پیشگیری

- ایجاد حس مشارکت موثر در بین داوطلبان متخصص

- مشارکت در امر گسترش نظام سلامت از طریق ارایه خدمات سلامت در حوادث و شرایط عادی