پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨
کمک به آسیب دیدگان از سیل کشور: شماره حساب 99999 به نام هلال احمر نزد همه بانک‌ها شماره گیری کد دستوری # 112*780* از طریق تلفن همراه شماره کارت 6104337999999996 بانک ملت و نیز 5894631850259730 بانک رفاه
 


  چاپ        ارسال به دوست

جراحی سرپایی ۳۱۸ دانش‌آموز نرماشیری در کرمان

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نرماشیر از جراحی سرپایی ۳۱۸ دانش‌آموز در مناطق محروم از سوی تیم کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان خبر داد.

به گزارشروابطعمومیجمعیتهلالاحمراستانکرمان؛محسندهقانکروکی بااشارهبهاجرایکاروانسلامتهلالاحمراستانباهمکاریتیمسیارپزشکیبیمارستانفاطمهالزهرا(س)کرمانباهدفکمکبهبهبودسطحسلامتمحروماندرنرماشیر،گفت: ۲۶ پزشک،پرستاروداوطلبدراینکاروانخدماتدرمانیجراحیسرپایی(ختنه)بهدانشآموزانمحرومشهرستاننرماشیرارائهکردندو تیمدرمانی۳۱۸ دانشآموزرادر۲ روزجراحیکردند.

ویبااشارهبهاهدایاسباببازیبهدانشآموزانجراحیشده،خاطرنشانکرد:نمایندهمردمشهرستانهایشرقاستانکرمانباهمراهیفرماندارنرماشیرازخدماتارائهشدهاینکاروانبازدیدوبااهدایشاخهگلازاقداماتداوطلبانهاینتیمتشکرکردند


٠٨:٣٠ - جمعه ٧ تير ١٣٩٨    /    عدد : ١١٤٦١٠    /    تعداد نمایش : ٣٩خروج